Disclaimer OnsOranje

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van en de controle op de inhoud van OnsOranje.nl, is het mogelijk dat de informatie die op OnsOranje.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Onjuistheden (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de reacties van de geregistreerde gebruikers en leden van OnsOranje zijn niet die van de redactie.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op OnsOranje.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van OnsOranje.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om OnsOranje.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van OnsOranje.nl verkregen is.

De informatie op OnsOranje.nl wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Download de app